I Førde i helgen har Vestland Arbeiderparti samlet seg for første gang. Programmet vi skal gå på valg på og nominasjon av våre kandidater var på tapetet. Alle organer fra Hordaland og Sogn og Fjordane hadde på forhånd spilt inn viktige saker som de ville løfte i programmet.

Arbeiderpartiet i Bergen sendte inn en rekke forslag, blant annet kulepunkt for å klargjøre vårt standpunkt i forhold til å bruke Førdefjorden som en avfallsplass for gruveavfall.

Disse punktene var basert på en rekke enstemmige årsmøtevedtak gjort i Arbeiderpartiet i Hordaland og Arbeiderpartiet i Bergen. Grunnen til at saken har vært på flere årsmøter er enkel. Vi har forsterket politikken vår basert på ny kunnskap.

Debatten rundt programmet var preget av disse kulepunktene, men med bred støtte fra så og si alle talere. Men da strek var satt, kom det to innlegg som vi reagerer sterkt på.

Det vi fikk høre i innleggene var: Dette er et ungdomsopprør, gruven skal starte høsten 2019 og mest hårreisende, det ble insinuert at vi støttet slave- og barnearbeid ved å kreve ny vurdering av utsleppsløyvet.

Av respekt for at dette er en vanskelig sak, valgte vi å utsette debatten om ny vurdering av konkret løyve gitt Nordic Mining til årsmøtet i Vestland Ap i mars.

Da forventer vi en respektfull debatt, basert på fakta og gode argumenter.

Det er en ære for alle å bli sammenlignet med AUF. Men å komme med uriktige påstander om oppstart av gruven i Vevring og det å dra store uetiske og forkastelige utfordringer gruvedrift i andre land har til denne saken er uakseptabelt.

Vi ønsker gruve, men vi ønsker ikke deponering i norske fjorder!

Men vi fikk vedtatt tre kulepunkt som sier mye av dette temaet. Disse ble vedtatt enstemmig av 144 delegater til programmøtet.

Framtidige søknader om å deponere gruveavfall i sjø blir ikke innvilget.

Tilnærma full utnyttelse av ressursene i alle gruveprosjekt i regionen. Slik at man unngår deponering av avgangsmasser i fjord/sjø.

Det må greiest ut hvilke muligheter som finnes for masser fra gruvedrift som i større grad kan utnyttest til andre formål.

Debatten om Førdefjordens fremtid ser vi frem til, i et samfunn der vi jobber mot nullutslipp i alle ledd kan vi ikke godta et enormt utslipp i en ren fjord.