Digital kopiering frå firda.no

Alt innhald i Firda og på firda.no er verna av lov om opphavsrett til åndsverk, og omfattar all form for kopiering, lagring, eksemplarframstilling og tilgjengeleggjering.

Publisert 24.01.2006 kl 13:32 Oppdatert 16.12.2008 kl 14:04

Tips ein venn på e-post:

For bruk av materiale frå firda.no gjeld følgjande hovudreglar:

Peikar til firda.no er lov

Andre nettstader kan frå sine nettsider leggje peikar direkte til nettsider/artiklar på firda.no. Nettstaden på sine sider bruke firda.no sin tittel og ingress, og deretter skrive t.d. ”Les heile saka i Firda”, og leggje peikar direkte til artikkelen på firda.no. I staden for ingress kan det nyttast eit lite utdrag av brødteksten. Det er ikkje naudsynt å kontakte firda.no for å be om løyve, så lenge denne regelen blir fulgt.

Derimot kan ikkje Firda og firda.no sine bilete utan vidare nyttast til å illustrere artikkelen. Bilete må i så fall kjøpast direkte av den enkelte fotografen (sjå nedanfor).

Tips:
Pass på å ta med heile adressa (URL’en), så vil peikaren virke også når artikkelen ikkje lenger er på framsida til firda.no. Døme på peikar: http://www.firda.no/nyhende/lokalenyhende/article1914600.ece
Alle saker som blir laga på firda.no vert automatisk lagra i ein database med eit artikkelnummer, slik som i dømet ovanfor.

Kopi frå firda.no er ikkje lov

Andre medier og nettstader har ikkje lov til å kopiere og publisere nettartiklar, bilete, eller anna innhald frå firda.no. Det er også forbode å kopiere PDF-verjonen av heile avisa eller enkeltsider.

Når det gjeld saker som ikkje er lagt ut på firda.no, men som berre finst i papiravisa og i PDF-utgåva, eller elektronisk tekst og bilete på firda.no som ligg i kortversjon på firda.no og skal kjøpast i si heilheit, er det den enkelte journalisten som har skrive saka eller teke biletet som må kontaktast for kjøp.

PDF-versjonen av avisa, heile avisa eller enkeltsider, vert ikkje vidareselt for publisering i andre medier.

Unntak frå reglane krev skriftleg avtale med Firda eller firda.no. Bruk av materiale i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffast med bøter eller fengsel.

På framsida no


...

– Her ligg innsparingar på ein milliard

Påstår at flytebru mellom Rutledal og Nesholm like ved Rysjedalsvika vil bli nær ein milliard kroner billegare enn ei bru mellom Lavik og Oppedal.

Dårleg vêr for kultur

Kultur-utvalet i fylket fryktar det blir endå vanskelegare å sleppe vonde kulturkutt etter at oktoberflaumen herja med vegane.